Současnost

V současné době je Europasta SE tvořena divizemi Litovel (kapacita výroby těstovin 60.000 t/rok) a Boršov nad Vltavou (kapacita mlýna na pšenici 60.000 t/rok a kapacita mlýna na žito 10.000 tun/rok). Výroba pokrývá všechny segmenty – vaječné, bezvaječné i semolinové těstoviny (v krátkých i dlouhých tvarech, lisované i válcované).


Europasta SE je značkovým výrobcem s klíčovými značkami Adriana pasta, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny a Ideál (značka zejména pro slovenský trh).


Významnou část obchodních aktivit Europasty tvoří i výroba těstovin privátních značek pro rychle rostoucí obchodní řetězce v regionu Střední Evropy. Výhodou společnosti je její centrální poloha v tomto regionu a velmi dobrá surovinová základna jak mouky z tvrdé pšenice (semoliny), tak i mouky z potravinářské pšenice.


Mlýnská divize společnosti v Boršově nad Vltavou představuje zejména zdroj suroviny (mouky z měkké pšenice) pro výrobu těstovin. Současně mlýny zásobují i zákazníky z volného trhu, zejména v regionu Jižních Čech. Především se jedná o pekařské společnosti. Europasta je i aktivním dodavatelem spotřebitelského balení mouky na český trh.AKCIONÁŘI
Po poslední změně akcionářské struktury v roce 2014 má společnost tři akcionáře se stejnými akciovými podíly:


Ing. Pavel Hrdina

Český investor (původně finanční), který vstoupil v roce 2000 jako akcionář do společnosti Bratři Zátkové, a.s. prostřednictvím nově založené společnosti Europasta B.V. Od roku 2003 je i v pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Europasta SE odpovědný za strategické i operativní řízení společnosti.


Productos alimentícios Gallo S.L. (pastasgallo.es)

Španělský akcionář společnosti je vedoucí těstárenskou společností rodinného typu založenou v roce 1946 panem José Esponou. Společnost byla průkopníkem výroby těstovin z tvrdé pšenice na Iberijském poloostrově a v současné době je její obchodní značka Pastas Gallo jednou z nejrespektovanějších potravinářských značek ve Španělsku. Gallo je proslulé vysokou kvalitou výrobků, špičkovými výrobními závody a vysokou mírou inovace v oblasti těstovin. Společnost je akcionářem Europasty od roku 2010.


Produtos alimentares Cerealis S.A. (cerealis.pt)

Portugalský akcionář společnosti je jediným průmyslovým výrobcem těstovin v Portugalsku s dvěma výrobními závody v Portu. Jedná se o rodinnou společnost založenou pány José Alves de Amorim a Manuel Gonçalves. Rodiny obou zakladatelů ovládají společnost dodnes. Kromě výroby těstovin je Cerealis významnou mlýnskou společností, výrobcem snídaňových cereálií a sušenek. Společnost je akcionářem Europasty od roku 2010.historie

Současná Europasta SE navazuje na bohatou historii svých předchůdců. Společnost je pokračovatelem českého a částečně i slovenského průmyslu výroby těstovin. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější jsou v historii společnosti především dvě továrny, které fungují až do současnosti. Klíčová pro naši současnost je určitě historie továrny Bratři Zátků ve Březí u Boršova nad Vltavou. Odkaz významné jihočeské podnikatelské rodiny Zátků je pro nás velkým závazkem. Zajímavá je i historie továrny v Litovli, dříve firmy Adriana – výrobce těstovin, s.r.o.TOVÁRNA V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU - BRATŘI ZÁTKOVÉ

Kořeny továrny Bratří Zátků sahají až do roku 1884, kdy bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově nad Vltavou provoz první těstárny Rakouska-Uherska. V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé si připravovat své domácí těstoviny, že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.


Od roku 1929 do 1939 došlo k rozšíření výroby prostřednictvím nových automatických strojů. V mezinárodním konkurzu například díky tomu prokázaly Zátkovy těstoviny největší odolnost proti snížení jakosti v tropickém prostředí a mohly tak být vyváženy až do Malajsie.


Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků. Potravinářská výroba byla pozastavena a nahrazena vojenskou.


V roce 1948 došlo ke znárodnění a firma byla pod názvem „Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí“ začleněna do státního podniku a stala se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu. Až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a těstárna dál patřila mezi nejlepší v republice.


K rodině Zátků se továrna (bývalý státní podnik) dostala zpět až v roce 1991, a to do ekonomického pronájmu. Natrvalo ji pak rodina spolu s managementem získala formou přímého prodeje k 1.1.1994. V této době došlo k technologické modernizaci a byly uvedeny do provozu italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem. Kromě průmyslových investic se podařila i obnova tradičních značek Zátkovy těstoviny a Zátkova mouka.


V roce 2000 prodali potomci rodiny Zátků své akcie spolu s managementem novému akcionáři, společnosti Europasta B.V. Tato společnost následně pokračovala v akvizicích a vytváření velkého česko-slovenského těstárenského uskupení.


TOVÁRNA V LITOVLI - ADRIANA - VÝROBCE TĚSTOVIN, S.R.O.

Příběh těstárny v Litovli, v srdci Hané, je hodně odlišný a nesahá do tak hluboké historie.


Po sametové revoluci vznikla v Zemědělském družstvu Červenka myšlenka vybudovat v centru úrodného kraje nové potravinářské výrobní závody a rozšířit tak aktivity družstva. Mělo jít o továrnu na těstoviny, parmazán a šunku (italské prosciuto). Protože doba přála novým projektům, dva z nich se podařilo dotáhnout do konce. Nakonec obě továrny nebyly vybudovány pod hlavičkou zemědělského družstva, ale jako soukromé firmy.


Továrna na parmazán, která se současnou továrnou na těstoviny sousedí, je jednou z největších.


Současnou těstárnu v Litovli získala společnost Europasta v roce 2003 v rámci řešení jejích finančních problémů vzniklých zejména kolapsem ruského trhu v roce 1998. Vzhledem k tomu, že se jednalo v rámci České republiky o nejnovější výrobní závod, postavený na zelené louce, ve výborné lokalitě, stala se základem pro vybudování současného největšího výrobního závodu ve Střední Evropě.


Zejména v letech 2009-2014 prošla továrna rozsáhlými investicemi, které zvýšily její původní kapacitu ze 4 tun/hodinu (4 linky) na současnou kapacitu 14 tun/hodinu (5 výrobních linek). Do výrobního závodu v Litovli se postupně koncentrovala výroba ze všech ostatních výrobních závodů společnosti.


Dalšími akvizicemi, které byly pro společnost zásadní byla koupě společností Spojené těstárny CZ a Spojené cestovinárně SK (dnes Ideál Slovakia, s.r.o.) od společnosti Odkolek, a to v roce 2006. Tyto společnosti provozovaly několik výrobních závodů – pražský ve Vysočanech, olomoucký firmy Seliko a zejména bratislavský. V době koupě firmy v roce 2006 už byl provozován pouze výrobní závod v Bratislavě. Jeho budoucnost však byla v pekárenství, a tak z něj byla výroba přesunuta do Litovle.


V roce 2008 byla zakoupena další těstárna v Rosicích společnosti Tero Rosice, s.r.o. od společnosti Penam, a.s. Transakce proběhla výměnou za pekárenská aktiva Europasty v Českých Budějovicích (dřívější společnost Pekast, s.r.o.). Protože byla opět koupena zejména značka Rosické těstoviny a výrobní zařízení, došlo znovu ke koncentraci výroby do hlavního výrobního závodu v Litovli.


Završením změn v celkové struktuře společnosti byla v roce 2010 fúze všech společností skupiny do jedné firmy, současné společnosti Europasta SE. Fúze a koncentrace výroby spolu s příchodem mezinárodně respektovaných akcionářů posunula Europastu do současné podoby moderní výrobní společnosti s vysokou výrobní kapacitou připravenou na výzvy současného rychle se rozvíjejícího trhu.

výroční zpráva

Výroční zpráva společnosti Europasta SE shrnuje aktuální informace o společnosti, jejich hospodářských výsledcích za uplynulé účetní období, podnikatelské aktivity a očekávaný budoucí vývoj.

archiv výročních zpráv

Starší údaje naleznete v archivu výročních zpráv.

Výroční zpráva 2019

(pdf, 1,2MB)


Výroční zpráva 2018

(pdf, 1,8MB)

dotacePoskytovatel dotace:
Jihočeská hospodářská komora ČR

Název výzvy: Vzdělávání zaměstnanců členů Jhk II

Financování: Operační program Zaměstnanost (OP Z), Evropský sociální fond (ESF)

Doba trvání: Červenec 2019–Červen 2022

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847

Stručný popis: Tento projekt chce podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. Zapojené firmy získají finanční podporu v podobě bezplatných kurzů.

 

Jaký problém projekt řeší: Projekt se zaměřuje na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zvýšení adaptace nově přijatých pracovníků.

 

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory (JHK) a zlepšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce (požadavky na vykonávané pracovní činnosti). Projekt cílí mimo jiné i na zvýšení adaptability starších pracovníků.

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST.
Poskytovatel dotace:
MPSV ČR

Název výzvy: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Financování: ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Doba trvání: červenec 2019 až 31.10. 2021

Název projektu: Europasta na cestě k růstu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009524

Stručný popis: Společnost Europasta SE se díky dotačnímu projektu Age management řadí mezi zaměstnavatele, kteří si uvědomují důležitost tzv. pracovní schopnosti jednotlivých zaměstnanců a faktorů souvisejících. Age management a opatření, která budou díky tomuto projektu aplikovaná do řízení organizace, podpoří úspěšnost naší společnosti v budoucnu. Age management chceme, díky dotačním prostředkům, zavést jako nástroj řízení společnosti v divizi Litovel, Tři Dvory. Naším cílem je následně projekt Age managementu rozšířit z vlastních zdrojů do celé společnosti, tedy i do divize Boršov nad Vltavou.

 

Jaký problém projekt řeší: Projekt řeší různá témata vztažená k AM. Jsou to Systém zavedení AM jako nástroje řízení, vzdělávání a rozvoj manažerů v oblasti AM. Dále mezigenerační spolupráce a generační výměny, kariérní změny, nástupnictví a zvládání změn spojených s nároky Průmyslu 4.0.

 

Cíle projektu: Cílem projektu je téma AM využít k prosperitě jednotlivce a celé společnosti v budoucnu. A to díky nástrojům a aktivitám, které souvisejí s pracovní schopností jednotlivce. Uvědomujeme si, že téma výkonnost jednotlivce je limitujícím prvkem každé společnosti. Chceme vytvořit takový systém práce, který výkonnost jednotlivce a tedy i celé společnosti podpoří.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 100.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
Poskytovatel dotace:
MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: únor2017 až únor 2019

Název projektu: Europasta – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004190

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Europasta SE a pro zaměstnance společnosti Mlýn Kojetín, spol. s r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u předmětných zaměstnavatelů.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění tak souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 143
Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energeticky úsporný projekt Europasta SE

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením spotřeby elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu.

 

Stručný popis operace: Předmětem projektu jsou komplexní opatření k dosažení energetických úspor. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti Europasta SE. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů. Udržitelnost projektu je tak zajištěna z pohledu potřebnosti za účelem zajištění energeticky a samozřejmě ekologicky šetrné výroby.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.